Tuesday, 20/04/2021 - 23:15|
Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea H'Leo (đang chạy thử nghiệm)
 • Hướng dẫn thực hiện công tác Thi đua khen thưởng năm học 2019-2020
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 377 lượt tải | 2 file đính kèm
  Số: 398 /PGDĐT, ngày 18/10/2019
 • Mẫu đăng ký thi đua
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 640 lượt tải | 1 file đính kèm
  Mẫu đăng ký thi đua
 • V/v Hướng dẫn viết, đánh giá và công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm học 2016-2017 và các năm học tiếp theo
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 291 lượt tải | 2 file đính kèm
  Công văn số: 393 /PGDĐT, ngày 12/10/2016
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 265 lượt tải | 1 file đính kèm
  Luật số: 39/2013/QH13
 • Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 271 lượt tải | 1 file đính kèm
  Luật số: 15/2003/QH11
 • Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 288 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018
 • Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 342 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017