1. Quá trình thành lập và phát triển

Năm 1979 UBND tỉnh Đắk Lắk ra Quyết định thành lập Ban Giáo dục trực thuộc Ban cán sự hành chính khu vực Thuận Mẫn tỉnh Đắk Lắk;  Năm 1980 UBND tỉnh ra Quyết định thành lập huyện Ea H’leo cùng lúc với Quyết định thành lập Ban Giáo dục huyện Ea H’leo, lúc này toàn ngành Giáo dục chỉ có 05 trường học, 85 cán bộ, giáo viên và 2067 học sinh; Đến năm 1993 ra UBND tỉnh Quyết định thành lập Phòng Giáo dục huyện Ea H’leo, năm 2008 đổi tên Phòng Giáo dục và Đào tạo. Đến năm 2019 toàn ngành có 70 trường học từ bậc học mầm non đến cấp THCS, trong đó có 21 trường mầm non, 31 trường tiểu học, 16 trường THCS, 01 trường PTDT Nội trú THCS, 01 trường liên cấp tiểu học-THCS; số trường học đạt chuẩn quốc gia là 28 trường; tổng số học sinh là 30.537; toàn ngành có 2.131 cán bộ, giáo viên, nhân viên; bao gồm: 162 cán bộ quản lý trường học, 1.635 giáo viên, 267 nhân viên hành chính, 67 nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP; 100% giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn đạt 65,4%.

 

2. Chức năng, nhiệm vụ được giao

Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo…,đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc uỷ quyền của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và theo quy định của Pháp luật.